ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಕಾಡೆಮಿ: ನನ್ನ ಹತ್ತಿರ.

ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಎಂಬುದು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಖೇಳುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡುವ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ. ಇದು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪರಿಕರಗಳನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಲು ಅಥವಾ ಗೆಲುವುಗಳನ್ನು ತಂದೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ವಿದ್ಯೆ ಕಲಿಸಲು ಸ್ಥಾಪಿತವಾಗಿದೆ. ಅಕಾಡೆಮಿಗಳು ವಿವಿಧ ಮಟ್ಟದ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕೌಶಲಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಶಿಕ್ಷಿತ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನವನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ.

ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಕಾಡೆಮಿಯ ವಿಶೇಷತೆಗಳು:

ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಕಾಡೆಮಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಪ್ರಶಿಕ್ಷಣ ಪ್ರದಾನವಾಗುತ್ತದೆ, ಅದರ ಮುಖ್ಯ ವಿಶೇಷತೆಗಳು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿವೆ:

ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕೌಶಲ ಅಭ್ಯಾಸ:

 • ತರಗತಿಗಳು ಹಾಗೂ ವಿದ್ಯಾರ್ಹಿಗಳ ಮೂಲಕ ನಿಜವಾದ ಗೆಲುವುಗಳ ದಾಖಲೆ ಮಾಡುವ ಅವಕಾಶ.
 • ಕ್ರಿಕೆಟ್ ನಿಯಮಗಳ ಮಾಸ್ಟರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ಯೋಗ್ಯತೆ ಮೇಲಿನ ಟ್ರೇನರ್‌ಗಳು:

 • ತಮ್ಮ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ನಿಷ್ಠೇಯತೆಯನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಬಲ್ಲ ಪ್ರಶಿಕ್ಷಕರು.
 • **ಸಾಧಾರಣವಾದ ಕೌಶಲಗಳನ್ನು ಅನುಕರಿಸಲು ಬಯಸುವವರಿಗೆ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಹಿನ್ನೆಲೆಯುಳ್ಳ ಟ್ರೇನರ್‌ಗಳು.

ರಸ್ತೆ ಬಾಡಿಗೆ ನಡೆಯುವ ಸರಳ ಗೆಲುವುಗಳು:

 • ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿಕ್ ನಿಯಾಮಕಗಳಿಂದ ಊಹಿಸುವುದು ಮುಖ್ಯ.
 • ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಖೇಳುವುದರಲ್ಲಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ವ್ಯವಹಾರ, ಄ಏಟನ್ ಟ್ರಿಕ್ಸ್ ವನ್ನು ಕಲಿಯಬಹುದು.

ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಮತ್ತು ಉತ್ತರಗಳು:

 1. ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಕಾಡೆಮಿಗೆ ಸೇರಲು ಯಾವ ವಯಸ್ಸುಗಳ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಸಿದ್ಧವಿದ್ದರೆ, ಮೊದಲು ಯಾವ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕೌಶಲಗಳು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಬೇಕು?
 2. ಹೆಚ್ಚಿನ ಕೌಶಲಗಳನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡುವುದು ಗಾತ್ರದ ಪ್ರಶಿಕ್ಷಣ ಹಾಗೂ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ನಡುವಿನ ವಿಕಾಸಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲವಾಗುತ್ತದೆ.

 3. ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಕಾಡೆಮಿಯಲ್ಲಿ ಗೆಲುವುಗಳ ಉತ್ತಮ ನಿರ್ವಹಣೆಗಾಗಿ ಯಾವ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಸಹಾಯಕವಾಗಬಹುದು?

 4. **ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡುವುದು, ಸರ್ವೇಯ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮತ್ತು ಗೇಮ್‌ಪ್ಲೇ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವುದರಲ್ಲಿ ನಿಷ್ಠೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಸಹಾಯಕವಾಗುತ್ತದೆ.

 5. ನನ್ನ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಕಾಡೆಮಿಗೆ ಸೇರಬೇಕೆಂದಾಗ, ನಾನು ಯಾವ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಬೇಕು?

 6. ಪ್ರತಿ ಅಕಾಡೆಮಿಯು ಬೇರೆಬೇರೆ ಪ್ಲಾನುಗಳನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಲು ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವಾಗಿ ವಿಚಾರಿಸುತ್ತದೆ.

 7. ಹೆಚ್ಚಿನ ಸ್ಕೀಲುಗಳನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡುವರೆಂದು ನನಗೆ ಆಸಕ್ತಿಯಿದೆ. ನಾನು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಕಾಡೆಮಿಗೆ ಸೇರಲು ಸಾಧ್ಯವಾದೀತೆ?

 8. ಹೌದು, ಹೆಚ್ಚಿನ ಸ್ಕೀಲುಗಳನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡುವುದು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಕಾಡೆಮಿಯ ಅಗತ್ಯ.

 9. ನನ್ನ ಮಗ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಲು ತತ್ವಶೀಲವಾದ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಓದಬೇಕೆ?

 10. ಆಧಾರವನ್ನು ಪೂರೈಸುವ ಮರುಹೇಗೂ ಸಾಧನೆಯಲ್ಲಿ ನೆಸಣಿನ ಸಲುಗಾದರು ವಾಸ್ತವಿಕತೆಗಳು ಗೊತ್ತನಾಗಿದ್ದಾಗ, ಅವರು ಉತ್ತಮವಾದ ಪ್ರಯೋಗದ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಿಂದ ಲೆಕ್ಕಿಸಬಹುದು.

ಆದಕಾರಣ, ನಮ್ಮ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಕಾಡೆಮಿಯ ಮುಖ್ಯ ವಿಶೇಷತೆಗಳು ಹಾಗೂ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳ ಉತ್ತರಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರವೃತ್ತಿಗಳನ್ನು ನೋಡಿ, ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಲು ನಮ್ಮ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಕಾಡೆಮಿಗೆ ಸೇರಿ.

Explore more