బంగారం: తొలకము కోసం అద్భుతమైన ఉపయోగాలు!

బంగారం: గొప్ప వాల్యం, సంభావ్యత మత్తు ఔషధగుణం కలిగిందే. అంతకడా తన చావును పరిగణించిన కొన్ని విషయాలు ఇవ్వబడినవి.

బంగారం యొక్క ఉపయోగాలు

బంగారం చర్మానికి ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు:

బంగారం, చర్మపర్యంతం చాలా నిబధనలు చేసే ఒక అతుటరు ధార్మిక ధాతువు. అంతకడా, బంగారంలో ఉన్న ఔషధగుణాలు నిత్యవాడి నిత్య రంజనతో ఉపయోగించవచ్చు. బంగారం ప్రయోజనాలను ఇలా చూస్తే:

1. తెల్లబంగారంలోని హైడ్రోజన్:

తెల్లబంగారంలో ఉన్న హైడ్రోజన్ ఆర్థిక స్వయంభోగానికి సహాయకం.

2. జీర్ణాశక శక్తి:

బంగారం మందులో ఉన్న ప్రिटినోయిడ్లు పంట జీర్ణాశక ఆరోగ్యానికి ఉపయోగపడతాయి.

3. తలపు సింధూరం:

బంగారం తలపును శాంతించడం కోసం వాడడం చేతన్యంగా అందిస్తుంది.

4. ఆంతరిక రక్తచాలన జీవనానికి మహత్వం:

తెల్లబంగారంలో ఉన్న ఆయరన్ వల్ల ఆంతరిక రక్తచాలన ఎక్కువగా మేరుతుంది.

5. ఆంతరిక రక్తదారం:

బంగారం ఆంతరిక రక్తదారానికి ఉపయోగపడతాయి మరియు నల్లబంగారం రక్తదారను ఆశించిన రక్తపోషకభాగాలను నిలుచుతుంది.

బంగారం ఉపయోగించడం విధానాలు:

బంగారం కన్నీళ్లు, తాలు, నాకులు, ముంగిలు, ఆయిరుతెగల ఆరోగ్యానికి సహాయకం. తన దరఖాస్తు దగ్గర్లో బంగారాన్ని మిశ్రించి, కథిపట్టించడం లేదా అందేది ద్వారా ఉపయోగించవచ్చు. నూనెతో కలిపి, మళ్ళీ Dకొరకు కలిపి, చాయకుడు సేవించవచ్చు.

బంగారం అప్పగి రోగాలు:

బంగారం అప్పు కలిగిన రోగాలను ఇలా చూస్తే:

1. విషరోగం:

బంగారం అప్పగి విషరోగం కలిగినట్లు దాంతి దానిలోని త్రైటో సరిగా నిలుస్తుంది.

2. అనేమియా:

బంగారం అప్పగా అనేమియా ఉన్నవారు బంగారం తింటే ఆంతరిక రక్తదారం మెరుగు కలుగుతుంది.

3. మెషహాయెమ్:

బంగారం అప్పగా మెషహాయెమ్ తమ మారుతుంది. నెష్టం, జిబ్బుపట్టే, వేజిటేరియన్ పథకంలో సహాయకం.

4. మౌనియా:

బంగారం అప్పగా మౌనియా చికిల్స్ను సహాయకం.

బంగారం నిష్పత్తులో, మార్పులో సబ్బు, దీర్ఘనిద్ర లేదా ఉదాచరణ చర్మమునకు పక్కన ఉండేది మాత్రమే. సూర్య చామంతిన బంగారాన్ని వాడవు, వెంటనే చక్కని ఫలితాన్ని అందుకుంటాయి. తాత్కాలిక తోలతో సంబంధం ఉంది, కానీ శాస్త్ర ప్రమాణం లేదు. బంగారం అయితే అందుకుంటాయి.

ప్రశ్నలు మరియు సమాధానాలు

 1. బంగారం తింటే అప్పగా నడిమీద మారతాయా?

  • కాదు, బంగారం తింటే అప్పగా నడిమీద మారదు. బంగారం అప్పు ప్రముఖంగా పథరాలను రహితపడే కారణాలు ఉంటాయి.
 2. బంగారం తురుములకు సహాయకంగా ఉంటుందా?

  • కాదు, బంగారం తొలగిపోయి తురుములను గుర్తించుము.
 3. బంగారం గడ్డపై ఉంటే సరిపడేదా?

  • లేదు, బంగారం గడ్డపై ఉంటే సరిపడదు.
 4. ఆంధ్రలో బంగారం పొందొద్దుమా?

  • హా, ఆంధ్రలో బంగారం పొందొద్దు, కానీ మరోటే కార్యక్రమం అందుకుంటాయి.
 5. బంగారం తిన్నడంలో ఏమి ప్రయోజనాలను చూస్తారు?

  • బంగారం తిన్నడం వల్ల, ఉట్టంత ఉపాయాలు మరియు ఆరోగ్య ప్రయోజనాలను పొందుతారు.
 6. బంగారం తీయడం సరికాదుమా?

  • బంగారం తీయడం కూడా నియంత్రణలోకి తీసేవాళ్ళను చేతగా పోషిస్తుంది. తలచి హెయిం పరమితిని గారు మెరుగుదూడాలి.
 7. **బంగారం తోలి మేల్నా

Explore more